ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

ชื่อบริษัท บริษัทเรือทัศนาจรฮาโกเน่ จำกัด (มหาชน)
เงินทุน หกสิบล้านเยน (60,000,000 เยน)
ก่อตั้ง วันที่ 10 มีนาคม ปี ค.ศ. 1950
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 1-15-1 ชิโรยามะ เมือง โอดาวาระ จังหวัดคานางาวะ รหัสไปรษณีย์ 250-0045
ธุรกิจหลัก ธุรกิจเรือทัศนาจร
ธุรกิจร้านอาหาร
ธุรกิจที่พักแรม
บริษัทในเครือ บริษัท ฮาโกเน่ พลีแซนต์ จำกัด (มหาชน)