ตารางเวลาออกเรือ เส้นทางปกติ (เรือทัศนาจรชมทะเลสาบฮาโกเน่)

ตารางเวลาออกเรือของฤดูกาลท่องเที่ยว (วันที่ 20 มีนาคม - 30 พฤศจิกายน)

จากท่าเรือฮาโกเน่มาจิ จากท่าเรือโมโตะฮาโกเน่ จากท่าเรือโทเง็นได
9:30 ผ่านท่าเรือโมโตะฮาโกเน่ ไปท่าเรือโทเง็นได 9:40 ไปท่าเรือโทเง็นได 9:30 ท่าเรือฮาโกเน่มาจิเป็นปลายทาง
10:00 10:10 10:10 ผ่านท่าเรือฮาโกเน่มาจิ ไปท่าเรือโมโตะฮาโกเน่
        10:50
10:40 10:50 11:20
11:20 11:30 12:00
11:50 12:00 12:40
12:30 12:40 13:10
13:10 13:20 13:50
13:40 13:50 14:20
14:20 14:30 15:00
14:50 15:00 15:40
15:30 15:40 16:20 ผ่านท่าเรือโมโตะฮาโกเน่ ไปท่าเรือฮาโกเน่มาจิ
16:20 16:30 17:00 ท่าเรือฮาโกเน่มาจิเป็นปลายทาง
(17:00) (เดินเรือตรงไปท่าเรือโทเง็นได โดยไม่แวะท่าเรือโมโตะฮาโกเน่) (16:50) (ผ่านท่าเรือฮาโกเน่มาจิ ไปท่าเรือโทเง็นได) (17:30) (ท่าเรือฮาโกเน่มาจิเป็นปลายทาง)

* เส้นทางระบุไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ หมายถึง เดินเรือระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม - 25 สิงหาคม เท่านั้น
* ในวันที่มีหมอกหนา ลมพัดแรง สภาพอากาศไม่ดี อาจมีการเปลี่ยนแปลงของตารางเวลาหรืองดการเดินเรือ เพื่อปลอดภัยของผู้โดยสาร

ตารางเวลาออกเรือของฤดู Off-Season (วันที่ 1 ธันวาคม - 19 มีนาคม)

จากท่าเรือฮาโกเน่มาจิ จากท่าเรือโมโตะฮาโกเน่ จากท่าเรือโทเง็นได
9:30 เดินเรือตรงไปท่าเรือโทเง็นได โดยไม่แวะท่าเรือโมโตะฮาโกเน่     10:00 ผ่านท่าเรือฮาโกเน่มาจิ ไปท่าเรือโมโตะฮาโกเน่
10:00 ผ่านท่าเรือโมโตะฮาโกเน่ ไปท่าเรือโทเง็นได 10:10 ไปท่าเรือโทเง็นได 10:50
10:40 10:50 11:30
11:20 11:30 12:40
12:00 12:10 13:20
13:10 13:20 14:00
14:00 14:10 14:50
14:40 14:50 15:30 ผ่านท่าเรือโมโตะฮาโกเน่ ไปท่าเรือฮาโกเน่มาจิ
15:30 15:40 16:10 ท่าเรือฮาโกเน่มาจิเป็นปลายทาง
(16:10) (เดินเรือตรงไปท่าเรือโทเง็นได โดยไม่แวะท่าเรือโมโตะฮาโกเน่) (16:00) (ผ่านท่าเรือฮาโกเน่มาจิ ไปท่าเรือโทเง็นได) (16:40) (เดินเรือตรงไปท่าเรือฮาโกเน่มาจิ ท่าเรือฮาโกเน่มาจิเป็นปลายทาง)

* เส้นทางระบุไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ หมายถึง เดินเรือระหว่างวันที่ 1 – 19 มีนาคม เท่านั้น
* อาจมีการเพิ่มเที่ยวเรือ
* ในวันที่มีหมอกหนา ลมพัดแรง สภาพอากาศไม่ดี อาจมีการเปลี่ยนแปลงของตารางเวลาหรืองดการเดินเรือ เพื่อปลอดภัยของผู้โดยสาร

ระยะเวลา

จากท่าเรือฮาโกเน่มาจิ ● ใช้เวลา 10 นาทีถึงท่าเรือโมโตะฮาโกเน่ (ผ่านท่าเรือโมโตะฮาโกเน่ ไปท่าเรือโทเง็นได ใช้เวลา 40 นาที)
● เดินเรือตรงไปท่าเรือโทเง็นได โดยไม่แวะท่าเรือโมโตะฮาโกเน่ ใช้เวลา 30 นาที
จากท่าเรือโมโตะฮาโกเน่ ใช้เวลา 30 นาทีถึงท่าเรือโทเง็นได (ผ่านท่าเรือฮาโกเน่มาจิ ไปท่าเรือโทเง็นได ใช้เวลา 40 นาที)
จากท่าเรือโทเง็นได ใช้เวลา 30 นาทีถึงท่าเรือฮาโกเน่มาจิ (ผ่านท่าเรือโมโตะฮาโกเน่ ไปท่าเรือฮาโกเน่มาจิ ใช้เวลา 40 นาที)

อัตราค่าโดยสาร (เยน) * ตั้งแต่เดือนเมษายนปี ค.ศ. 2014 เป็นต้นไป อัตราค่าโดยสารจะเปลี่ยน เนื่องจากรัฐบาลญี่ปุ่นจะขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าโดยสารอัตราปกติ
เที่ยวเดียว ท่าเรือฮาโกเน่มาจิ 1,840
(910)
เที่ยวไป-กลับ
360
(180)
ท่าเรือโมโตะฮาโกเน่ 1,840
(910)
1,000
(500)
1,000
(500)
ท่าเรือโทเง็นได

* ค่าโดยสารระบุไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ เป็นค่าโดยสารสำหรับเด็กนักเรียนประถม
* เด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ 2 คนสามารถขึ้นเรือได้ฟรี ต่อผู้ใหญ่ 1 คน

ค่าห้องโดยสารพิเศษ
เที่ยวเดียว ท่าเรือฮาโกเน่มาจิ 770
(400)
เที่ยวไป-กลับ
150
(80)
ท่าเรือโมโตะฮาโกเน่ 770
(400)
500
(250)
500
(250)
ท่าเรือโทเง็นได

* ค่าโดยสารระบุไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ เป็นค่าโดยสารสำหรับเด็กนักเรียนประถม
* เด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ 2 คนสามารถขึ้นเรือได้ฟรี ต่อผู้ใหญ่ 1 คน
* ผู้โดยสารท่านใดที่ต้องการใช้บริการห้องโดยสารพิเศษ ต้องชำระเงินเพิ่มตามตารางข้างบนนี้

■ค่าขนจักรยาน
ท่าเรือฮาโกเน่มาจิ    
180 ท่าเรือโมโตะฮาโกเน่  
500 500 ท่าเรือโทเง็นได

* ต่อ 1 คัน
* จำนวนจักรยานที่นำขึ้นเรือได้นั้นมีจำนวนจำกัด (บางทีลูกค้าไม่สามารถนำขึ้นจักรยานบนเรือได้)

ผู้โดยสารที่ถือเอกสารรับรองความพิการ
เที่ยวเดียว ท่าเรือฮาโกเน่มาจิ 1,000
(500)
เที่ยวไป-กลับ
180
(90)
ท่าเรือโมโตะฮาโกเน่ 1,000
(500)
500
(250)
500
(250)
ท่าเรือโทเง็นได

* ค่าโดยสารระบุไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ เป็นค่าโดยสารสำหรับเด็กนักเรียนประถม
* เด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ 2 คนสามารถขึ้นเรือได้ฟรี ต่อผู้ใหญ่ 1 คน

อัตราค่าโดยสารสำหรับผู้โดยสารแบบหมู่คณะ (15 ท่านขึ้นไป)

อัตราค่าโดยสาร
เที่ยวเดียว ท่าเรือฮาโกเน่มาจิ    
(ผู้ใหญ่)
350
(นักศึกษา / นักเรียน. ม.ปลาย / นักเรียน ม.ต้น)
350
(ต่ำกว่านักเรียนประถม)
170
ท่าเรือโมโตะฮาโกเน่  
(ผู้ใหญ่)
850
(นักศึกษา / นักเรียน. ม.ปลาย / นักเรียน ม.ต้น)
700
(ต่ำกว่านักเรียนประถม)
430
(ผู้ใหญ่)
850
(นักศึกษา / นักเรียน. ม.ปลาย / นักเรียน ม.ต้น)
700
(ต่ำกว่านักเรียนประถม)
430
ท่าเรือโทเง็นได

* (ต่ำกว่านักเรียนประถม) หมายรวมถึง นักเรียนประถม และนักเรียนอนุบาล
* ค่าโดยสารสำหรับผู้ใหญ่ในผู้โดยสารกลุ่มนักเรียนนักศึกษา (รวมถึงครูผู้ดูแลเด็ก) นั้นลด 30 % จากค่าโดยสารของผู้ใหญ่อัตราปกติ
* ผู้โดยสารกลุ่มนักเรียนนักศึกษาจะได้รับส่วนลด ในกรณีที่เป็นกิจการของโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเท่านั้น

ค่าห้องโดยสารพิเศษ (เที่ยวเดียว)
เที่ยวเดียว ท่าเรือฮาโกเน่มาจิ    
(ผู้ใหญ่)
140
(นักศึกษา / นักเรียน. ม.ปลาย / นักเรียน ม.ต้น)
140
(ต่ำกว่านักเรียนประถม)
70
ท่าเรือโมโตะฮาโกเน่  
(ผู้ใหญ่)
430
(นักศึกษา / นักเรียน. ม.ปลาย / นักเรียน ม.ต้น)
350
(ต่ำกว่านักเรียนประถม)
220
(ผู้ใหญ่)
430
(นักศึกษา / นักเรียน. ม.ปลาย / นักเรียน ม.ต้น)
350
(ต่ำกว่านักเรียนประถม)
220
ท่าเรือโทเง็นได

* (ต่ำกว่านักเรียนประถม) หมายรวมถึง นักเรียนประถม และนักเรียนอนุบาล
* ผู้โดยสารท่านใดที่ต้องการใช้บริการห้องโดยสารพิเศษ ต้องชำระเงินเพิ่มตามตารางข้างบนนี้